Behandlingsmuligheter innen ADHD

Behandlingsmuligheter innen ADHD

Det er flere måter å behandle ADHD for voksne på, og både atferdsterapi (1) og medikamentell behandling (2-7) hver for seg eller i kombinasjon gir svært ofte en god effekt.

Atferdsterapi (1)

Behandlingens hovedmål er å redusere symptomene på ADHD, bedre funksjonen i hverdagen og forhindre eller begrense utvikling av tilleggsproblemer. Det er stor variasjon i hvilke hjelpebehov den som har ADHD og de pårørende har. Derfor bør behandlingsplanen bestå av ulike tiltak som er tilpasset symptomene og alvorlighetsgraden til hver enkelt.

Forskning viser at jo tidligere man får en diagnose og riktig hjelp, jo bedre forutsetninger har man. Den viktigste ikke-medikamentelle behandlingen for ADHD er atferdsterapi. Begrepet dekker et bredt spekter av behandlingstiltak. Samtaleterapi kan også gjøre det mulig for pasienten å få kontroll over egen atferd med en lavere medisindose.

Medikamentell behandling (2-7)

Andre sykdomsforklaringer må utelukkes før medikamenter kan benyttes i behandlingen av ADHD. Når atferdsterapeutiske tiltak alene ikke er tilstrekkelig, brukes medikamentell behandling som en del av et omfattende behandlingsprogram som vanligvis omfatter psykologiske, pedagogiske og sosiale tiltak.

I dag behandler man ADHD-symptomene først og fremst med sentralstimulerende medikamenter. 7 av 10 pasienter oppnår moderat til god respons på sitt første sentralstimulerende. Ved bytte av medikament ved suboptimal behandling er det vist at 9 av 10 kan oppnå effekt. (8)